935.000.000
5 chỗXăng51,000Số sàn

988.000.000
5 chỗXăng32,000 KMSố sàn

665.000.000
7 chỗXăng26.000 KMSố tự động