709.000.000

5 chỗXăng110,000 KmSố tự động

788.000.000

5 chỗXăng58,000 KmSố tự động

760.000.000

5 chỗXăng60,000 KmSố tự động