350.000.000

5 chỗXăng47,000 KMSố tự động

325.000.000

5 chỗXăng27,000 KMSố sàn