1.145.000.000

5 chỗXăng30,000 KmSố tự động

840.000.000

5 chỗXăng34,000 KmSố tự động

735.000.000

5 chỗXăng21,000 KmSố tự động

775.000.000

5 chỗXăng18,000 KmSố tự động

412.000.000

5 chỗXăng44,000 KmSố sàn

340.000.000

5 chỗXăng25,000 KmSố tự động