705.000.000

5 chỗXăng91,000 KMSố tự động

1.160.000.000

5 chỗXăng2,000 KMSố tự động

1.040.000.000

5 chỗXăng37,0000 KMSố tự động